©២០១៦ -​ រក្សាសិទិ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អគ្គាធិការដ្ឋាន
ផ្លូវ ៩២, សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា (ជាន់ទី៦, អាគា ឃ) អ៊ីម៉ែលៈ info.gid.kh@gmail.com