កិច្ចប្រជុំគណកម្មការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រី្ត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានដឹងនាំកិច្ចប្រជំុជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គាធិការដ្ឋានទាំងអស់
នាព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្តី ការរៀបចំថវិការកម្មវិធីឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
©២០១៦ -​ រក្សាសិទិ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ អគ្គាធិការដ្ឋាន
ផ្លូវ ៩២, សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា (ជាន់ទី៦, អាគា ឃ) អ៊ីម៉ែលៈ info.gid.kh@gmail.com