ក្រុមការងារ FMIS នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន

January 11, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារ FMIS នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធពត៌វិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: FMIS ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប