សេចក្តីជូនដំណឹង

January 17, 2017 darot 0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ