កិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

January 26, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន នៅអគារ”ខ” នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។