ប្រកាសលេខ ១០៨៨​ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

ប្រកាសស្តីពី៖ ការបំពេញបន្ថែមការិយាល័យអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទៅក្នុងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*