សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី “នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

November 1, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ អគ្គាធិការដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី “នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន” ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងអស់