សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី “នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ អគ្គាធិការដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី
“នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន” ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងអស់Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*