សិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

November 12, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជំនាញអធិការកិច្ច