សិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជំនាញអធិការកិច្ចBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*