ជំនួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញការរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក

November 30, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ បានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញការរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក និងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៏ ក្រោយពីបានបញ្ចប់សិក្ខាសាលារួមគ្នាអស់រយះពេល១សប្តាហ៏ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជំនាញអធិការកិច្ច