សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ទីតាំង​ចំណត​ទោចក្រយានយន្ត នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*