កិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន នៅអគារ”ខ” នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*