កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុង

March 3, 2017 darot 0

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គាធិការដ្ឋានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងមួយ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ។