គោរពជូនពរពីមន្រ្តីរាជការនៃអគ្គាធិការដ្ឋានទាំងអស់ជូនចំពោះឯកឧត្តមអគ្គាធិការ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*