ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រកាសស្តីពី៖ការដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (ទាញយកឯកសារ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*