អំពី អគ្គាធិការដ្ឋាន


អគ្គាធិការដ្ឋាន បំពេញមុខងារជាសេនាធិការ​ឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​លើ​បេសកកម្មធ្វើ​អធិការ​​​​កិច្ច​​លើ​ការ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយប្រើអភិក្រមអធិការកិច្ចលើអនុលោមភាព សមិទ្ធកម្ម និង​លើ​ករណី​សង្ស័យ ឬ​បណ្តឹង​តវ៉ា បរិហារជាក់ស្តែង។


អគ្គាធិការដ្ឋានមានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

 • កសាងផែនការសកម្មភាព និងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើអនុលោមភាព និងសមិទ្ធកម្មនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រដ្ឋ នៅគ្រប់អាជ្ញាធរសាធារណៈ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាពស្វ័យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលឯកជន មានជាអាទិ៍ ក្រុមហ៊ុនឯកជន សម្បទានិក គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សហជីព សមាគម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពីហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើការគ្រប់គ្រងមូលនិធិសាធារណៈ ប្រភពទុន ប្រភពធនធានជាតិ និងប្រភពមូលនិធិ​ដែលមានការចូលរួមពីសង្គម សាធារណជននានា ដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង​បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថវិកាសម្រាប់បើកផ្ដល់មុន និងក្រោយ​ចំណាយ​នៅគ្រប់អាជ្ញាធរសាធារណៈ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល និងអង្គភាពស្វ័យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត តាមបទដ្ឋាន និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់​ជាធរមាន
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញការពង្រឹងការកៀរគរចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និង​ចំណូល​​ផ្សេងៗ និងការតឹងទារបំណុល នៅគ្រប់អាជ្ញាធរសាធារណៈ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាពស្វ័យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលមានជាអាទិ៍​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • ធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ គម្រោងឥណទាននានា និង​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ​​ចំណូល​ចំណាយថវិកាកម្មវិធី ថវិកាបដិភាគរាជរដ្ឋាភិបាល និងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
 • អនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យលើការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមផែនការ ហានិភ័យ ករណីសង្ស័យ និង​បណ្ដឹងបរិហារ ឬបណ្ដឹងតវ៉ាជាក់ស្ដែង នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ
 • ទទួល ពិនិត្យ ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា បណ្ដឹងបរិហារពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រជា​ពលរដ្ឋ សង្គមស៊ីវិល និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ និងការគ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • ស្វែងរក និងទប់ស្កាត់នូវការបាត់បង់ ខូចខាត និងកិបកេងក្លែងបន្លំលើហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ
 • ស៊ើបអង្កេត និងកំណត់នូវការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គង និងភាពមិនប្រក្រតីនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • ផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ
 • លើកសំណើចាត់វិធានការផ្សេងៗដល់អង្គភាព ឬ/និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គង​លើការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវ​ត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
 • រៀបចំសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌ​ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត​កំហុសឆ្គង​ដែលបណ្ដាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជូនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជូន​ប្រមុខ​​រាជរដ្ឋាភិបាល
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ភារកិច្ចពីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។