អនុក្រឹត្យ


  1. អនុក្រឹត្យស្តីពី៖ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ (ទាញយក)
  2. អនុក្រឹត្យស្តីពី៖ការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនិងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា (ទាញយក)
  3. អនុក្រឹត្យស្តីពី៖ការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាជាតិតាមជំពូកនៃច្បា់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់ ឆ្នាំ២០១៧ (ទាញយក)
  4. អនុក្រឹត្យស្តីពី៖ការបែងចែកឥណទានចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ (ទាញយក)