សេចក្តីជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើស មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៣០រូប

February 6, 2017 darot 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសជ្រើសរើស មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៣០រូប ឲ្យចូលបម្រើការងារ នៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ សម្រាប់ការទទួលពាក្យ ស្នើសុំបម្រើការងារ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។  

សេចក្តីជូនដំណឹង

January 17, 2017 darot 0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីជូនដំណឹង

January 15, 2017 darot 0

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ទីតាំង​ចំណត​ទោចក្រយានយន្ត នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ  

សេចក្តីណែនាំ

January 10, 2017 darot 0

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀរវត្សថ្មី