ទំនាក់ទំនង


អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ

សារអេឡិចត្រូនិចៈ info.gid@mef.gov.kh

Address: St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Telephone:

Email: info.gid.kh@gmail.com