ទំនាក់ទំនង


អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ/Tel:

សារអេឡិចត្រូនិ/Emailចៈ info.gid@mef.gov.kh

Address: St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia